Ogólnie o lizymetrach

Badania lizymetryczne są badaniami dynamicznymi, wykonywanymi na próbie gruntu wyeksponowanego na działanie warunków atmosferycznych. Prowadzone są w naturalnym cyklu hydrologicznym, przez dłuższy okres czasu. Polegają na umieszczeniu w lizymetrach badanych gruntów. Pozwalają ocenić wpływ odpadów na środowisko uwzględniając kinetykę procesów fizykochemicznych zachodzących w bryle składowiska. Celem badań lizymetrycznych było określenie wielkości i intensywności wymywanych ładunków zanieczyszczeń oraz ich charakterystyka, a w konsekwencji ocena stopnia zagrożenia wód podziemnych przez odpady zdeponowane na składowisku przemysłowym Lipówka.

Wykorzystane w doświadczeniu lizymetry, projektu własnego, wykonane zostały przez firmę HOBAS POLSKA, z termoutrwardzalnego tworzywa sztucznie wzmacnianego włóknem szklanym, na bazie żywic poliestrowych. Zgodnie z zapewnieniami producenta, zastosowany materiał cechuje się wysokim stopniem odporności chemicznej. Lizymetry stanowią umieszczone w gruncie rury o średnicy 980 mm i długości 1700 mm, które zamknięte zostały pochyłym dnem. Infiltrujące przez wypełniający lizymetry materiał wody opadowe, dzięki zamontowanemu w najniższym punkcie kroćcowi, grawitacyjnie spływają do umieszczonych w studni rewizyjnej pojemników.

W naszym ogródku