Po pierwsze...

Badania lizymetryczne są badaniami dynamicznymi, wykonywanymi na próbie gruntu wyeksponowanego na działanie warunków atmosferycznych. Prowadzone są w naturalnym cyklu hydrologicznym, przez dłuższy okres czasu. Polegają na umieszczeniu w lizymetrach badanych gruntów.

Po drugie...

Pozwalają ocenić wpływ odpadów na środowisko uwzględniając kinetykę procesów fizykochemicznych zachodzących w bryle składowiska.

Po trzecie

Celem badań lizymetrycznych było określenie wielkości i intensywności wymywanych ładunków zanieczyszczeń oraz ich charakterystyka, a w konsekwencji ocena stopnia zagrożenia wód podziemnych przez odpady.

Jakie odpady wypełniają nasze lizymetry?

Składowisko Lipówka - odpad 15-letni

Składowisko Lipówka - odpad świeży

Składowisko Miasteczko Śląskie

Składowisko Brzeziny

Aktualnie prowadzone są badania w ramach grantu NCN 2014/13/B/ST10/0240- Szlaki hutnicze cynku i ołowiu – poligon doświadczalny dla badań zachowania pierwiastków potencjalnie toksycznych w strukturach faz krystalicznych i ich interakcji ze środowiskiem.